Pagalba susijusi su drabužių ir daiktų valymu ir taisymu:
Puikis
Pagalba Pagalba Pagalba
Pagalba susijusi su drabužių ir daiktų valymu ir taisymu:

Nevark


  

Drabužių valymo ir skalbimo paslaugų naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant Tiekėjui užsakymą drabužių valymo ir skalbimo paslaugoms interneto svetainėje valykla.puikis.lt VILNIUJE, KAUNE IR KLAIPĖDOJE.

Klientui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymą valykla.puikis.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas paslaugas, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas, kad sutinka su Taisyklėmis.

Naudojamos sąvokos:

 • Daiktai – drabužiai ir/ar bet kokie kiti tekstilės ar odos gaminiai.
 • Daiktų pristatymo taškas – tai taškas pagal Tiekėjo užsakymo formoje pateiktą sąrašą, į kurį Klientas, užsakęs paslaugas ir apmokėjęs už jas, pristato užsakymo lape nurodytus daiktus ir į kurį atlikus paslaugas daiktai yra pristatomi.
 • Paslaugos – Tiekėjo teikiamos daiktų valymo, skalbimo, taisymo, paėmimo ir pristatymo paslaugos.
 • Interneto svetainė – Tiekėjo interneto svetainė valykla.puikis.lt
 • Užsakymo lapas – Kliento patvirtinta užsakymo forma, kuri, po Kliento apmokėjimo šiose Taisyklėse nustatytais būdais, išsiunčiama Tiekėjui. Užsakymo lapas yra kartu ir buhalterinės apskaitos dokumentas - PVM sąskaita-faktūra.
 • Skubus užsakymas – užsakymas, kurį Tiekėjas įvykdo ir išvalytus Daiktus pristato į Daiktų pristatymo tašką per 1 darbo dieną nuo Daiktų paėmimo iš Daiktų pristatymo taško.

Valymo paslaugų tiekėjas ir jo rekvizitai Vilniuje:

UAB “Švara”
Slucko g. 3, Vilnius.
Juridinio asmens kodas: 225235150
PVM mokėtojo kodas: LT252351515
Tel. 861444234
Sąskaita: LT 02 7044 0600 0144 6235, SEB bankas
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Valymo paslaugų tiekėjas ir jo rekvizitai Kaune:

UAB “Puikis Kaune”
Kirtimų g. 2, Vilnius.
Juridinio asmens kodas: 304314058
PVM mokėtojo kodas: LT100010376313
Tel. +37067588018
Sąskaita: LT 43 7044 0600 0810 9106, SEB bankas
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Valymo paslaugų tiekėjas ir jo rekvizitai Klaipėdoje:

UAB “Linartika”
Alksnynės g. 7, Klaipėda.
Juridinio asmens kodas: 141715678
PVM mokėtojo kodas: LT417156716
Tel. +37068519014
Sąskaita: EVP4210002462411, EVP International - Paysera
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

1. Užsakymo pateikimo tvarka:

1.1. Klientas, norėdamas užsisakyti Tiekėjo paslaugas, turi:

1.1.1. Užsiregistruoti Tiekėjo interneto svetainėje valykla.puikis.lt, pirmos registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus, o vėliau įvesdamas savo registracijos vardą ar slaptažodį, ir užpildyti Užsakymo formą, automatiškai sugeneruotą pagal jo pirmos registracijos metu pateiktus duomenis.

1.2. Tinkamai užpildžius užsakymo formą ir paspaudus nuorodą „TOLIAU“, interneto svetainės lange sugeneruojami visi Kliento užpildyti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus.

1.3. Klientas, įsitikinęs sugeneruotos Užsakymo formos tikrumu ir teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, kuris, Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarka apmokėjus, Užsakymo lapo forma išsiunčiamas Tiekėjui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Tiekėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Tiekėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Tiekėjas gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas paslaugas.

1.4. Tuo atveju, jeigu Klientas registracijos, nurodytos 1.3 punkte metu nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki tol, kol Klientas nepažymi, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

1.5. Klientui pateikus užsakymą ir Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarką apmokėjus už Paslaugas, Tiekėjo sistema automatiškai atsiunčia Klientui el. paštu Užsakymo patvirtinimą - Užsakymo lapą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos Paslaugos ir jo pateikti duomenys.

1.6. Tiekėjui gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą pagal Kliento pateiktą Užsakymo lapą, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu.

1.7. Šių taisyklių 1.5 punkte nurodyto sugeneruoto Užsakymo lapo du egzempliorius Klientas privalo atsispausdinti, vieną egzempliorių pasilikti sau kaip atsiskaitymo dokumentą (PVM sąskaita-faktūrą), o kitą pridėti prie Kliento Užsakymo lape nurodytų Daiktų, kuriuos pateikia Tiekėjui 1.8 punkte nustatyta tvarka.

1.8. Klientas, pateikęs Užsakymą ir atlikęs mokėjimą 2 punkte nustatyta tvarka, pristato Užsakymo lape nurodytus Daiktus į Užsakymo lape nurodytą Daiktų pristatymo tašką, kuriame savarankiškai kabinamus Daiktus pakabina ant Daiktų pristatymo taške esančių pakabų, įvelka į polietileninį maišą ir kartu įdeda vieną Užsakymo lapo egzempliorių. Jeigu Daiktai nėra kabinami, Klientas juos savo maiše kartu su Užsakymo lapu palieka Daiktų pristatymo taške. Tiekėjas nepradeda tiekti Paslaugų iki tol, kol Klientas nepateikia Daiktų šiame punkte nustatyta tvarka.

1.9. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą ar jo dalį (vienašališkai nutraukti sutartį) bet kuriuo sutarties vykdymo metu. Tokiu atveju Klientas privalo sumokėti Tiekėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms ir atlyginti kitas protingas Tiekėjo patirtas išlaidas. Apie pageidavimą atšaukti užsakymą ar jo dalį, Klientas privalo informuoti Tiekėją telefonu ir el. paštu, nurodydamas savo banko sąskaitos numerį. Tokiu būdu Klientas sutinka, kad už atšauktą užsakymą sumokėta pinigų suma, atskaičius Tiekėjo dėl užsakymo atšaukimo patirtus nuostolius, būtų grąžinta į jo nurodytą sąskaitą banke (LR CK 6.721 str. 1 dalis).

Tiekėjo dėl užsakymo atšaukimo patirti nuostoliai nustatomi įvertinus, kuriuo momentu Klientas atšaukė užsakymą ar jo dalį.

Protingomis Tiekėjo patirtomis išlaidomis laikoma paėmimo ir pristatymo kaina bei mokėjimų bendrovei EVP International sumokėtos sumos už pinigų įskaitymą.

1.9.1. Klientui pageidaujant, jo sumokėtos grąžintinos pinigų sumos gali būti įskaitomos kaip mokėjimas už sekančius užsakymus ar jų dalis.

 

2. Paslaugų kaina ir jų apmokėjimo tvarka, terminai

2.1. Klientas sutinka, jog interneto svetainėje elektroniniu būdu patvirtinęs Užsakymo formą, jis už Paslaugas įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakymo lape.:

2.2. Visos užsakymo metu galiojančios Paslaugų kainos yra nurodytos Tiekėjo interneto svetainės valykla.puikis.lt Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestams skirtoje dalyje. Kainos Tiekėjo interneto svetainėje ir Užsakymo lape nurodomos oficialia Lietuvos Respublikos valiuta kartu su visais mokesčiais. Skubiems užsakymams taikomas 100 procentų antkainis ir netaikoma 0 (nulinė) paėmimo ir pristatymo kaina.

2.3. Klientas atsiskaito už savo užsakytas paslaugas naudodamasis elektroninės bankininkystės nuorodomis, esančiomis interneto svetainėje, kurios pateikiamos Klientui prieš išsiunčiant Užsakymo lapą Tiekėjui.

2.4. Tiekėjas neatsako už:

2.4.1. Bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos.v

2.4.2. Nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

 

3. Paslaugų teikimas

3.1 Tiekėjas įsipareigoja Klientui teikti jo užsakytas paslaugas, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus Tiekėjui už užsakytas paslaugas 2 punkte nustatyta tvarka bei Klientui pristačius Užsakyme nurodytus Daiktus kartu su Užsakymo lapo vienu egzemplioriumi į Daiktų pristatymo tašką 1.8 punkte nustatyta tvarka.

3.2 Tiekėjas teikia Klientui paslaugas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis:

3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja Daiktų pristatymo taške nurodytu laiku paimti Kliento pateiktus valyti Daiktus, jeigu nuskenavus Užsakymo lapą yra nustatoma, kad Užsakymo lape nurodyta suma yra sumokėta.

3.2.2. Tiekėjas nepaima Daiktų pristatymo taške pateiktų Daiktų, jeigu apmokėjimas pagal Užsakymo lapą nėra gautas arba Daiktų pristatymo taške yra pateikti daiktai, kurie pagal Užsakymo lapo duomenis jau yra Tiekėjo išvalyti.

3.2.3. Tiekėjui 3.2.1 punkte nustatyta tvarka paėmus Daiktus, Klientas yra informuojamas Užsakymo lape nurodytu el. paštu apie jo pateiktų Daiktų paėmimą Paslaugų vykdymui.

3.2.4. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugas įvykdyti ir išvalytus Daiktus pristatyti į Daiktų pristatymo tašką vėliausiai per 3 darbo dienas nuo jų paėmimo iš Daiktų pristatymo taško ir apie tai informuoti Klientą jo Užsakymo lape nurodytu el. paštu. Tokiu atveju, kai bent vieno Daikto valymui dėl ilgai trunkančio valymo technologinio proceso ar Daikto taisymo reikia daugiau laiko ar kitais atvejais kai Tiekėjas neturi galimybės pristatyti išvalytų Daiktų nustatytu terminu, Tiekėjas įsipareigoja susisiekti su Klientu telefonu ar el.paštu ir suderinti Daiktų pristatymo į Daiktų pristatymo tašką laiką.

3.2.5 Akcijos metu kliento užsakytas Paslaugas Tiekėjas įsipareigoja įvykdyti ir išvalytus Daiktus pristatyti į Daiktų pristatymo tašką vėliausiai per 7 darbo dienas nuo jų paėmimo iš Daiktų pristatymo taško ir apie tai informuoti Klientą jo Užsakymo lape nurodytu el. paštu.

3.2.6. Tiekėjas, nustatęs kad pristatytas valymui Daiktas turi akivaizdžių defektų, yra per daug nusidėvėjęs ar dėl Daikto sudėties ar kitų priežasčių yra nevalomas, gali atsisakyti teikti Paslaugą apie tai informuodamas Klientą telefonu ar el.paštu. Taip pat Tiekėjas apie tai informuodamas Klientą telefonu ar el.paštu gali atsisakyti vykdyti Skubų užsakymą, jei Daikto valymo technologinis procesas trunka ilgiau nei yra Skubaus užsakymo atlikimo terminas. Kiekvienu atveju, kada Tiekėjas ir Klientas sutaria dėl paslaugos neteikimo ar skubaus užsakymo nevykdymo, Klientui yra grąžinamos sumokėtos pinigų sumos, viršijančios atliktų paslaugų kainą.

3.2.7. Kadangi, prieš patvirtindamas užsakymą Klientas susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, Tiekėjas neprivalo atskirai informuoti Kliento apie tai, kad Kliento Daiktas ar Daiktai bus valomi be Paslaugų kokybės garantijos, jei Kliento atvejis yra numatytas šių Taisyklių 5.7, 5.8 ar 5.9 punktuose.

3.3. Jeigu Tiekėjas 3.2.1 punkte nustatyta tvarka paėmęs Daiktus nustato, kad Daiktai ar jų kiekis neatitinka Daiktų ar jų kiekio nurodytų Užsakymo lape, Tiekėjas apie tai informuoja Klientą telefonu ar el.paštu. Klientui sutikus, kad Tiekėjas išvalytų pateiktus, bet Užsakymo lape nepažymėtus Daiktus, Tiekėjas pateikia Klientui papildomą sąskaitą, kurią Klientas turi per 3 darbo dienas apmokėti pervesdamas sąskaitoje nurodytą sumą į Tiekėjo nurodytą sąskaitą banke.

3.4. Jeigu faktinis pristatytų valymui Daiktų kiekis yra mažesnis už nurodytų Užsakymo lape arba dėl priežasčių nurodytu 3.2.6. punkte Paslaugų suma yra mažesnė už Kliento sumokėtą sumą, Klientas sutinka, kad permoka būtų įskaitoma į sekantį Kliento pateiktą užsakymą.

 

4. Privatumo politika

4.1. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Tiekėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

4.2. Tiekėjas patvirtina, jog pateikti Kliento registracijos ir/ar Užsakymo metu pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik Paslaugų užsakymo ir pristatymo tikslais. Tiekėjas įsipareigoja be Kliento sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius drabužių pristatymo į Daiktų pristatymo taškus ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslauga. Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

4.3. Klientui pageidaujant gauti Tiekėjo informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

4.4. Tiekėjas patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 

5. Šalių atsakomybė, garantijos

5.1. Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Paslaugas interneto svetainėje.

5.2. Klientas, užsiregistruodamas per interneto svetainėje esančią registracijos sistemą bei užsakydamas paslaugas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5.3. Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisinga/netikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, Daiktų tipą, Daiktų pristatymo tašką ir kita.

5.4. Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.5. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.6. Tiekėjas suteikia Klientui Paslaugų kokybės garantiją 14 dienų, išskyrus atvejus, numatytus šių Taisyklių 5.7 - 5.9 punktuose. Norėdamas pasinaudoti Paslaugų kokybės garantija, Klientas privalo per 14 dienų nuo išvalyto Daikto pristatymo į Daiktų pristatymo tašką dienos pateikti rašytinę pretenziją Tiekėjo adresu arba el. paštu Vilniuje valykla@nevark.lt, Kaune valykla@nevark.lt, Kaipėdoje valykla@nevark.lt.

5.7. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu atsiradusius defektus, jei ant Daikto nėra priežiūros etiketės su standartiniais priežiūros ženklais arba gamintojo pateikti priežiūros ženklai užbraukti, netikslūs, klaidingi ar nesuprantami.

5.8. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusius defektus, jei:

5.8.1. Daiktas turi paviršinio apdirbimo defektų;

5.8.2. Daiktas pasiūtas iš skirtingų pluoštų audinių, odos ar kailio ir dėl to susitraukė, deformavosi, nubluko ar kitaip pasikeitė;

5.8.3. Daikto kontrastingų spalvų audinys nusidažė pats nuo savęs ar nuo furnitūros;

5.8.4. lininis, medvilninis, šilko ar kito pluošto audinys prarado standumą ar nubluko;

5.8.5. subyrėjo, nubluko, apsibraižė ar deformavosi Daikto furnitūra (sagos, sagtys, užtrauktukų galvutės ir kt.);

5.8.6. Daiktas dekoruotas aplikacijomis, odos ar odos pakaitalo detalėmis, karoliukais, akutėmis, grandinėlėmis, kurie valymo tirpale turi savybę tirpti, sukietėti, nudažyti, išblukti, nukristi ar plėšyti Daikto audinį;

5.8.7. Daikto detalės, dalys ar sluoksniai yra priklijuoti klijais, o ne prisiūti;

5.8.8. sunyko, sukietėjo ar sukrito sintetinis vatalinas (pašiltinimas);

5.8.9. suplyšo siūle persiūtas porolonas ar viskoelastinė medžiaga;

5.8.10. išsileido plisavimas ar klostės.

5.9. Tiekėjas taip pat nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Daikto dėvėjimo metu atsiradusius ir po Paslaugos atlikimo ne dėl Tiekėjo kaltės išryškėjusius ar likusius defektus, tokius kaip:

5.9.1. audinio išblukimai, nutrynimai, nudažymai, skylės ar kvapas, atsiradę dėvėjimo metu arba dėl cheminių ar organinių medžiagų, prakaito, šlapimo poveikio;

5.9.2. plaukų dažų, lako, alkoholio, kvepalų, klijų, kraujo, rūdžių ir kitos specifinės ir/ar įsisenėjusios dėmės;

5.9.3. iširusios siūlės, išretėjęs audinys, sukritęs prie pamušalo siūlėmis nepritvirtintas pašiltinimas, išlindę iš audinio sutrūkę lykros ar elastano siūlai;

5.9.4. blizgesys, atsiradęs nuo ilgo dėvėjimo, dėl specifinių audinio savybių ar lyginant Daiktą namų sąlygomis;

5.9.5. ne vietoje užlygintas kelnių kantas(ai);

5.9.6. “akių nubėgimai”, atsiradę trikotažo ar panašiuose audiniuose;

5.9.7. po valymo išryškėję kandžių pažeisto audinio praretėjimai, suirimai ar skylės;

5.9.8. paklijuotų gaminių (švarkų, paltų, lietpalčių ir kt.) dalinis klijuotės atsiklijavimas;

5.9.9. vilnonių ir sintetinių pluoštų susivėlimas, atsiradęs dėvint ar šalinant dėmes namų sąlygomis;

5.9.10. netolygiai ar tolygiai išsitrynęs audinio viršutinis sluoksnis (vorsas).

 

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Paslaugų įkainius. Taisyklių ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo interneto svetainėje ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientas šioje Taisyklėse nustatytais būdais nepareiškia nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Taisyklėmis, laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais/papildymais.

6.2. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Tiekėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu Vilniuje vilnius@puikis.lt ir telefonu +37061444234, Kaune kaunas@puikis.lt ir telefonu +37067588018, Klaipėdoje klaipeda@puikis.lt ir telefonu +37068519014. Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Kliento ir Tiekėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

6.3. Tiekėjas veikia vadovaudamasis 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-287 patvirtintomis Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų priedais.

  
  
 

PRIVATUMO POLITIKA

 

UAB Valokas (toliau – Įmonė) gerbia visų klientų ir šios svetainės lankytojų (toliau – Klientai) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir saugumą, naudojantis visomis Įmonės teikiamomis paslaugomis, lankantis Įmonės svetainėje www.nevark.lt (toliau – Svetainė) bei naudojantis joje esančia savitarnos sistema (toliau – Savitarna).

 

Šioje Privatumo politikoje:

 1. apibrėšime Įmonės įsipareigojimus ir atsakomybes, siekiant apsaugoti asmens privatumą;

 2. nurodysime pagrindinius Įmonės asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus;

 3. informuosime apie Jūsų teises ir kaip galite jomis pasinaudoti.

Privatumo politika parengta vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

Informuojame, kad naudodamiesi Įmonės Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) Įmonės teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Įmonei informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Informuojame, kad šiame dokumente naudojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos aukščiau nurodytuose teisės aktuose.

 

Renkami duomenys gali būti:

 1. i duomenys (sudarant sutartį su Įmone, registruojantis Savitarnoje, kreipiantis į Įmonę telefonu ar raštu ir pan.).

 2. Generuojami duomenys naudojantis paslaugomis (lankantis Svetainėje ir pan.).

 

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo principai?

Surinktus duomenis griežtai saugojame, tvarkant užtikriname kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę bei laikomės asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. 

 

Pagrindinės Įmonės tvarkomų asmens duomenų kategorijos yra šios:

 1. Pagrindiniai asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys, duomenys apie profesinę veiklą.

 2. Duomenys susiję su Paslaugų teikimu: duomenys apie sutarčių su Įmone vykdymą arba nevykdymą, pateiktus prašymus ir skundus, mokėjimų detalės.

 3. Duomenys renkami ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis: informacija telefonu, el. paštu, duomenys, susiję su Kliento lankymųsi interneto Svetainėje, kiti srauto duomenys.

 4. Statistiniai duomenys apie elgesio įpročius, paslaugų kokybę, pageidavimus: duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, asmeninius nustatymus, Kliento atsiliepimus apie paslaugas.  

 

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:

 1. tiesioginės rinkodaros (gavus išankstinį asmens sutikimą arba esamam Klientui neprieštaraujant);

 2. tinkamo paslaugų teikimo bei kitais sutartyse su Įmone nurodytais tikslais.

Visais aukščiau paminėtais atvejais, asmeninę informaciją naudojame tik tiek, kiek tai reikalinga aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti. 

 

Duomenų saugojimo terminai

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į duomenų gavimo teisinius pagrindus bei atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.  

 

Asmens duomenų saugumas

Įmonė, tvarkydama Kliento asmens duomenis, tame tarpe Svetainėje ir (ar) Savitarnoje, naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo. Įmonė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Įmonė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

Klientas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Savitarnos slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Savitarna. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Klientui.

 

Slapukai 

Kaip ir kitos interneto svetainės, siekdami suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis mūsų Svetaine, naudojame slapukus. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams. 

Kaip Įmonė naudoja slapukus?

Įmonė naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

 

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Įmonės lankytojus turi Įmonės  darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

 

Kliento teisės:

 1. Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

 2. Prašyti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs. Atnaujinti duomenis galite ir prisijungę prie Savitarnos;

 3. Atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, atšaukti sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslu);

Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Įmonė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Įmone.

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite kreiptis į Įmonę. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) arba galite kreiptis į teismą.

 

Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu, kontaktus rasite žemiau.

Skambinkite – tel. 865228111

Rašykite – valykla@nevark.lt

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos, 2018m. gegužės 24d.